Teruggavebeleid

Artikel 1. Retourbeleid
Nadat de klant het door hem bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de mogelijkheid de onderliggende overeenkomst met Le Beach binnen 14 werkdagen na ontvangst van dit product te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wil ontbinden, dient de klant dit schriftelijk aan info@lebeach.nl te melden. De klant dient het product in de originele verpakking op te sturen naar een door Le Beach bepaald retouradres. Le Beach neemt geen producten terug die zijn gebruikt, waarvan de verpakking of andere uiterlijke kenmerken zijn beschadigd.

In dit geval draagt de klant de kosten en het risico van verzending. Nadat Le Beach het product in onbeschadigde en originele staat heeft ontvangen, maakt Le Beach het volledige aankoopbedrag (minus verzendkosten) zoals vermeld op de factuur binnen veertien dagen over op een door de consument aan te geven bank- of girorekeningnummer.

We hebben geprobeerd de natuurlijke kleuren van de producten zo goed mogelijk aan te laten sluiten. Houd er echter rekening mee dat alle monitoren en printers verschillende kleurinstellingen kunnen hebben en dat er kleurafwijkingen kunnen optreden.

Artikel 2. Conformiteit
De Klant dient de geleverde producten direct na ontvangst te controleren. Eventuele defecte producten dient de klant onmiddellijk na ontdekking aan Le Beach en uiterlijk binnen een termijn van 3 werkdagen te melden.
Klachten over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging (hoeveelheid) dienen op straffe van verval van recht binnen 3 werkdagen na levering schriftelijk te worden ingediend. Na deze periode zal Le Beach producten nooit meer terugnemen, behalve zoals bepaald in artikel 1. Retourbeleid.

Bij onoordeelkundig gebruik, beschadiging door inwerking van omgevingsfactoren (vocht, temperatuur etc.) of andere oorzaken buiten de macht van Le Beach kan de klant geen aanspraak maken op restitutie.