algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
Le Beach levert aan B2B & consumenten in binnen- en buitenland. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de artikelen die worden aangeboden in de online shop van Le Beach en door het plaatsen van een bestelling in onze online shop of per e-mail worden de volgende voorwaarden geaccepteerd

Artikel 2. Prijzen
Alle prijzen in deze webwinkel zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De btw is niet van toepassing op bestellingen buiten de EU voor B2B-klanten en wordt in mindering gebracht op de totaalprijs.

Le Beach heeft het recht om de prijzen van haar producten op elk moment te wijzigen.

Le Beach heeft te allen tijde het recht om te bepalen dat bepaalde producten slechts vanaf een minimale hoeveelheid geleverd worden.

Le Beach heeft het recht om op elk moment een bestelling te weigeren.

Artikel 3. Betaling

Le Beach accepteert betalingen via PayPal, creditcards (Mastercard & American Express), IDEAL en vooruitbetalingen per bank. Alle creditcardbetalingen zijn onderworpen aan autorisatie door uw creditcardmaatschappij en Le Beach kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging of het niet leveren van de producten als gevolg van weigering van betaling door uw creditcardmaatschappij.

 

Artikel 4. B2B klanten
De verzending van de bestelling begint pas nadat de factuur is betaald. Le Beach doet er alles aan om de bestelling binnen 2-3 werkdagen te verzenden.

Indien verzending niet binnen de gestelde termijn kan plaatsvinden, kan Le Beach niet verantwoordelijk worden gehouden. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op (gedeeltelijke) niet-nakoming van enige verplichting jegens Le Beach, waaronder uitdrukkelijk begrepen betalingsverplichtingen, noch enige aanspraak op schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Le Beach.

Het moment van ter beschikking stellen van de producten aan Koper, magazijn of andere opslagplaats geldt als het moment van aflevering en het moment waarop het risico van de producten overgaat van Le Beach op Koper.

De Koper is verplicht de producten te controleren zodra hij deze heeft ontvangen. De Koper dient onder meer te controleren of de producten voldoen aan de kwaliteit en kwantiteit van hetgeen tussen Partijen is overeengekomen.

Klachten over de hoeveelheid dienen door de koper binnen 3 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk aan Le Beach te worden gemeld.

Klachten over de kwaliteit dienen door de koper binnen twee maanden na levering, welke termijn wordt aangemerkt als vervaltermijn, schriftelijk aan Le Beach te worden gemeld.

Producten die door Le Beach als defect worden beschouwd, zullen worden vervangen of de verkoopprijs wordt zonder extra kosten aan de koper terugbetaald, met uitsluiting van enige andere aansprakelijkheid voor schade.

Producten mogen alleen worden geretourneerd met schriftelijke toestemming van Le Beach zonder enige erkenning van aansprakelijkheid.

Indien tussen partijen schriftelijk is overeengekomen dat een door Le Beach geleverde en door Koper geaccepteerde zending zal worden geretourneerd, zal Le Beach de verkoopprijs onder aftrek van gemaakte kosten zoals verzend-, administratie- en administratiekosten terugbetalen.

Indien Le Beach aansprakelijk mocht worden gehouden, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
-de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
-de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Le Beach aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Le Beach aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de in dit artikel bedoelde directe schade.

Iedere aansprakelijkheid van Le Beach voor bedrijfsschade of andere indirecte schade van Koper en/of derden, door welke oorzaak dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De door Le Beach geleverde producten zijn uitvoerig getest en voldoen aan de EU-richtlijnen, maar Le Beach kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor situaties waarin gebruikers van de producten deze oneigenlijk gebruiken of een allergische reactie op de producten kunnen vertonen.

Indien de koper producten, onder welke titel dan ook, al dan niet kosteloos en al dan niet in gebruik aan een ander doorverkoopt, levert of anderszins overdraagt, dan wel aan hem ter beschikking stelt, is de koper verplicht Le Beach te vrijwaren tegen alle derden. - aanspraken van partijen voor schade veroorzaakt door of in verband met de door Le Beach aan de wederpartij geleverde Producten.

De Koper dient ervoor te zorgen dat de bestelde of reeds bestelde Producten en hun verpakking, handleidingen en andere informatie voldoen aan de eisen die gesteld worden door de autoriteiten in het land van bestemming.

Het gebruik van de Producten in overeenstemming met de door de overheid gestelde eisen is voor risico van de Koper.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, verjaren alle rechtsvorderingen waartoe deze Kopersvoorwaarden aanleiding geven één jaar vanaf de datum van levering.

De Producten van Le Beach mogen in geen geval door Koper worden doorverkocht aan andere derden dan Consumenten.

De Producten mogen niet worden aangeboden via online marktplaatsen van Derden zonder schriftelijke toestemming van Le Beach.

Le Beach is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de overdracht aan derden

Artikel 5. Intellectuele eigendom
De inhoud, het uiterlijk en de lay-out van de Le Beach-website, evenals alle afbeeldingen, tekst en andere elementen die hierin zijn opgenomen, vallen onder het copyright van Le Beach. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Le Beach is het niet toegestaan deze te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Schade veroorzaakt als gevolg van auteursrechtinbreuk komt voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
De door Le Beach geleverde producten blijven eigendom van Le Beach totdat de klant aan al zijn verplichtingen uit de met Le Beach gesloten overeenkomst artikel 3:92 BW heeft voldaan.
Indien Le Beach een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Le Beach om vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.

Zolang de eigendom van de Producten niet op de Koper is overgegaan, is hij niet gerechtigd hierover op enigerlei wijze te beschikken, deze te verhuren of te bezwaren met een zekerheidsrecht, behoudens en voor zover dit betrekking heeft op de normale bedrijfsvoering van zijn bedrijf, behoudens schriftelijke toestemming van Le Beach.

Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als eigendom van Le Beach te bewaren.

Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij verplicht zonder nadere ingebrekestelling de hem toebehorende producten op eerste verzoek van Le Beach ter beschikking te stellen. Le Beach en haar medewerkers hebben dan het recht het terrein van Koper te betreden om de geleverde producten daadwerkelijk in bezit te krijgen.

Koper verplicht zich de belangen van Le Beach in verband met het eigendomsvoorbehoud te verzekeren. Indien Koper met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Le Beach derden heeft ingeschakeld, zoals een onderdistributeur, is Koper verplicht Le Beach te verzekeren dat Le Beach het eigendomsrecht ook jegens deze derde kan uitoefenen.

Artikel 7. Overmacht
In het geval dat Le Beach de Overeenkomst niet nakomt, welke tekortkoming het gevolg is van overmacht, is Le Beach gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en is zij derhalve niet gebonden aan enige levertijd. De Koper heeft in geen geval recht op vergoeding van enige schade.

In geval van overmacht zullen partijen elkaar zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen.

Een niet toerekenbare tekortkoming van Le Beach overmacht omvat in ieder geval, maar is niet beperkt tot:
a. schade door natuurrampen en/of stormschade
b. Oorlog, oorlogsgevaar en/of enige andere vorm van gewapend conflict waaronder terrorisme of dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen, die de levering van goederen of grondstoffen belemmert
c. stakingen, gedwongen sluiting, rellen en elke andere vorm van overlast en/of hinder veroorzaakt door derden, waardoor de aanvoer van goederen of grondstoffen wordt belemmerd
d. verlies van of schade aan goederen tijdens transport door de vervoerder
e. pandemie
f. tekorten en/of storingen van transportmiddelen, productieapparatuur of energievoorziening
g. brand of ongelukken op Le Beach
h. niet-levering of laattijdige levering aan Le Beach door haar leveranciers.

Tijdens de overmachtsituatie heeft Le Beach het recht haar verplichtingen op te schorten en/of te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 8. Straf
Indien Koper handelt in strijd met artikel 4, 4 of 6 van de Algemene Voorwaarden, is Koper aan Le Beach een direct opeisbare boete verschuldigd van € 50.000 per overtreding, te vermeerderen met € 5.000 per dag dat de overtreding voortduurt zonder dat enige ingebrekestelling of ingebrekestelling vereist is.

Le Beach behoudt zich het recht voor om door Koper geleden schade te vorderen.